คลิกรับข้อมูลเกษตรกรรม

ที่ท่านไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อน

เกษตรกรรม
แม้ไม่ได้ร่ำรวย
แต่มีกินตลอดไป

ปลูกไว้กิน เหลือก็ขาย สำหรับคนไม่มีภาระ

Copyright © 2019. All rights reserved.