ผักผลไม้มีสารพิษตกค้าง

สารตกค้างในผักและผลไม้

ในปี 2560 ผลการตรวจสารเคมีตกค้างในผักผลไม้ของเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชพบว่า ผักและผลไม้ยอดนิยมที่มีวางจำหน่ายในทั้งในตลาดสด ห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตตัวอย่าง พบสารพิษปนเปื้อนอยู่ในระดับเกินมาตรฐานถึง 46% และผลการตรวจยังพบอีกด้วยว่า ผักพื้นบ้านที่ใครหลายคนนิยมรับประทานเพราะคิดว่าปลอดภัยกว่าผักเศรษฐกิจก็พบสารเคมีตกค้างเกินระดับที่ยอมรับได้ [1]
.
.
เรามาดูกันว่าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชคืออะไร ?

สารเคมีกำจัดศัตรูพืช คือ สารเคมีที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืช เช่น แมลง หนู วัชพืช และเชื้อราต่างๆ ซึ่งสารเคมีเหล่านี้ เป็นสารพิษที่ใช้กำจัดหรือฆ่าศัตรูพืช และในบางครั้งสารเหล่านี้ก็ทำหน้าที่เสมือนสารไล่ศัตรูพืช หรือทำให้พืชหยุดการเจริญเติบโตหรือไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ [3]
.
.
อันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ผลเสียต่อสุขภาพของการได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ ชนิดที่เป็นพิษเฉียบพลัน ซึ่งผู้ที่ได้รับสารจะมีอาการในทันทีหลังจากสัมผัสสารเคมี เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ ท้องร่วง หายใจติดขัด ตาพร่า เป็นต้น และชนิดที่เป็นพิษเรื้อรัง ซึ่งเกิดจากพิษสะสมที่ก่อให้เกิดโรคหรือปัญหาอื่นๆ เช่น มะเร็ง เบาหวาน อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคผิวหนังต่างๆ การเป็นหมัน การพิการของทารกแรกเกิด หรือการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น[2]
.
.
การหลีกเลี่ยงสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร

การหลีกเลี่ยงสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ที่เรารับประทาน สามารถทำได้โดยการพิจารณาแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่เรานำมาประกอบอาหาร ว่ามาจากแหล่งใด น่าเชื่อถือแค่ไหน และมีกรรมวิธีการผลิตอย่างไร เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าอาหารที่เรารับประทานอยู่นั้นปลอดภัยต่อตัวเราและคนที่เรารัก
.
.
อ้างอิง:
1. เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช, “ไทยแพนแถลงข่าวมากกว่าครึ่งผักผลไม้มีสารกำจัดวัชพืชตกค้างเกินค่ามาตรฐาน”, www.thaipan.org/node/875
, 2018-02-19
2. สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข “ผลกระทบต่อสุขภาพจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช”, http://envocc.ddc.moph.go.th, 2018-02-19
3. คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตสาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภคสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ(คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [www.thaihealthconsumer.org/book/agri_chemical] “ความเห็นและข้อเสนอแนะการคุ้มครองผู้บริโภคจากอันตรายของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช คาร์โบฟูราน เมทโทมิล อีพิเอ็น และไดโครโตฟอส”, 2013, p.12

LEAVE A REPLY