ปลูกข้าวโพดหวาน

ปลูกข้าวโพดหวาน ให้ได้ดีนั้นเราควรเข้าใจวิถีชีวิต พฤติกรรม ของข้าวโพดหวานในเรื่องต่างๆ พอสมควร เรื่องที่ควรทราบ คือ

สภาพที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวโพดหวาน
สภาพอากาศที่เหมาะสมในเขตพื้นที่ราบคือ ช่วง พ.ย. และ ก.พ ส่วนพื้นที่บนที่สูง อาจเกิดปัญหาต้นเป็นสีม่วงได้ แต่ก็เป็นช่วงสั้นๆเท่านั้น (ข้าวโพดหวานจะไม่เจริญเติบโต ในอุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศา และสูงกว่า 45 องศา)

การปลูกข้าวโพดหวาน

** จากประสบการณ์จากผู้เขียน**
ข้าวโพดหวานออกดอกประมาณ 52 วันในฤดูร้อน และ 60 วัน ในฤดูหนาว ส่วนผลผลิตจะต่ำเมื่อปลูกในเดือน มี.ค. และเม.ย ซึ่งน่าจะเป็นผลของอากาศร้อนจัด และเดือน ส.ค. และ ก.ย. ซึ่งเป็นฝนตกชุกและข้าวโพดเสียหาย การปลูกในช่วงเดือน พ.ย. ถึง ก.พ.ให้ผลผลิตสูงที่สุด เพราะเกษตรกรสามารถจัดการระบบได้เต็มที่ เช่น ปลูกได้ประชากรต้น ไม่น้อยกว่า 11,000 ต้นต่อไร่ สามารถให้น้ำได้ตามเวลา ควบคุมศัตรูพืชได้ นอกจากนี้อากาศเย็นในช่วงกลางคืนก็มีส่วนช่วยให้ผลผลิตสูงขึ้นด้วย

ปลูกข้าวโพดหวาน

Cr.หนังสือข้าวโพดหวาน การปรับปรุงพันธุ์และการปลูกเพื่อการค้า ปี 2540

X